Aktuality


Zápis do základní školy

Montessori MŠ a ZŠ s.r.o. Náchod

stanovila termín konání zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

od 1. do 30. dubna 2021

Kritéria přijímaní dětí do 1. ročníku:

  • Přijato bude maximálně 5 dětí (počet je omezený kapacitou školy)
  • Děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvují Montessori MŠ Náchod
  • Děti, které v době zápisu mají sourozence v Montessori MŠ nebo ZŠ Náchod
  • Děti, které nesplňují žádné z výše uvedených kritérií

Vzhledem k uzavření škol a současné epidemiologické situaci se zápis uskuteční distančním způsobem. Zákonný zástupce zašle vyplněnou Žádost o přijetí do 30. dubna 2021 do datové schránky školy 794msca, na email machackova@skolazvonenka.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou na adresu Montessori MŠ a ZŠ s.r.o., Běloveská 522, 54701 Náchod, nebo si domluví osobní předání ve škole. K žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání bude zveřejněno do pěti pracovních dnů po skončení zápisu, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu zákonného zástupce.

O zaslání Žádosti o přijetí požádejte email machackova@skolazvonenka.cz

V Náchodě 21. března 2021 Mgr. Iveta Macháčková

ředitelka školy


Zápis do mateřské školy

Montessori MŠ a ZŠ s.r.o., Běloveská 522, Náchod

stanovila na základě pokynů MŠMT podmínky konání zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

takto

Žádost o přijetí můžete podat od 2. do 15. května 2020

Žádost o přijetí včetně povinných příloh (kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu dítěte, čestné prohlášení o povinném očkování dítěte) zasílejte na emailovou adresu machackova@skolazvonenka.cz (žádost musí být elektronicky podepsána), do datové schránky školy 794msca, nebo na adresu Montessori MŠ a ZŠ s.r.o., Běloveská 522, 54701 Náchod.

O zaslání Žádosti o přijetí požádejte na email machackova@skolazvonenka.cz

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

  • Děti v posledním roce předškolního vzdělávání
  • Děti, které v době zápisu mají sourozence v Montessori MŠ nebo ZŠ Náchod
  • Děti, které k 1. 9. 2020 nedovrší tří let
  • Děti, které navštěvovaly Setkávání v Montessori MŠ Náchod
  • Děti, které nesplňují žádné z výše uvedených kritérií

V Náchodě 6. dubna 2021 Mgr. Iveta Macháčková

ředitelka školy